Statut - Fundacja "Łączymy Pokolenia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

O NAS

STATUT
Fundacji Na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej i Dobrego Życia  Seniorów  „Łączymy Pokolenia”


§ 1


1. Fundacja Na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej i Dobrego Życia  Seniorów    ”Łączymy Pokolenia” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Krystynę Świtoń zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A numer 2743/2014, sporządzonym dnia 17 grudnia 2014 roku  przez Agatę Wrzecionkowską – notariusza w Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Żeglarskiej 18.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja „Łączymy Pokolenia”.
3. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dn. 06.04.1984 r o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami niniejszego statutu.
    4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

         
§ 2


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona zgodnie z obowiązującym prawem    prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i     zakresie działania, jak również ich przedstawicielem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister ds. polityki społecznej.
7. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej  i Dobrego Życia Seniorów „Łączymy Pokolenia”.


§ 3


CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA FUNDACJI

1.Celem Fundacji jest działalność na rzecz wspierania integracji międzypokoleniowej i godnego życia osób starszych, identyfikowanie potrzeb seniorów i prowadzenie działań na rzecz ich zaspakajania oraz profilaktyka i promocja zdrowia.
2. Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:

1.      działania w zakresie budzenia świadomości społecznej i rozwijania wiedzy, dotyczącej praw osób starszych i obowiązków organów państwa i rodzin wobec nich.

2.      pośrednictwo w świadczeniu pomocy prawnej osobom jej potrzebującym.

3.      walka z izolacją osób starszych w społeczeństwie.

4.      zapewnienie opieki osobom potrzebującym,

5.      współpraca ze szkołami w celu integracji międzypokoleniowej.

6.      współpracę z wolontariuszami.

7.      organizowanie samopomocy i wspólnej realizacji zainteresowań i potrzeb.

8.      rozwijanie aktywności społecznej, zawodowej, oświatowej, kulturalnej.

9.      organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służących wymianie myśli i doświadczeń związanych z celami Fundacji.

10.  prowadzenie działalności informacyjnej.

11.  organizowanie akcji i imprez charytatywnych.

12.  skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami,

13.  propagowanie kierunków działania Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych.
§ 4


FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

a) tworzenie i prowadzenie kulturalno – oświatowych centrów dla osób starszych,
b) prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia w formie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów,
c) pośrednictwo pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) wspieranie i promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
e) wyzwalanie i wspieranie aktywności społecznej,

f) współpraca ze szkołami w celu integracji międzypokoleniowej
g) pomoc społeczna bez zakwaterowania oraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
h) pomoc prawna i psychologiczna, w tym tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocy,
i) działalność związana z organizacją wystaw, aukcji charytatywnych, imprez turystycznych i rekreacyjnych
j) reklamowanie sponsorów i partnerów Fundacji,
k) organizacja akcji medialnych promujących cele i kierunki działania Fundacji.§ 5


1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.§ 6


MAJĄTEK FUNDACJI

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100,00 złotych, wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

1. Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

a) darowizn, spadków, zapisów, subwencji otrzymywanych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy,
b) odsetki bankowe od posiadanego kapitału,
c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
d) dochody ze zbiórki i imprez publicznych,
e) dotacje z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej.§ 7


Dochody uzyskiwane z majątku oraz z odpłatnej działalności Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności.§ 8


Ze swojej działalności Fundacja sporządza roczne sprawozdanie i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw polityki społecznej.§ 9


Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji jednorazowych albo łącznych w wysokości równej co najmniej 2.000 zł dla osób fizycznych i 10.000 zł dla osób prawnych, lub w wypadku osób zagranicznych odpowiednio: 1.000 i 5.000 USD, uzyskają o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty i nadawany jest przez Zarząd Fundacji.§10


Fundacja zabrania:
1.     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2.     przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.     wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4.     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 11


ORGANY FUNDACJI

Organami fundacji są :

I. Rada Fundacji

II. II Zarząd Fundacji

                                                

                                                                                        Rada Fundacji

§ 12


Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 13


1.      Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących.
2.      Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących trwa 5 lata.
3.      Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator w dowolnym czasie. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a)      dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b)      utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)      śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

         
§ 14


1.      Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady (lub działającego w jego zastępstwie Wiceprzewodniczącego) z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady.
2.      Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
3.      Członkowie Rady są powiadamiani o terminie posiedzenia listem poleconym lub w inny przyjęty przez Radę sposób, na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady.§ 15


1.      W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji.
2.      W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym goście zaproszeni przez członków Rady.§ 16


1.      Rada podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do jej zakresu kompetencji.
2.      Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, chyba, że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.


§ 17


Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady (lub działający w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady), który podpisuje podjęte uchwały oraz protokół z posiedzenia.


§
18

Do zakresu kompetencji Rady należy:
1.      występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2.      wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
3.      rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji wraz z oceną pracy Zarządu za ten okres,
4.      wyrażanie opinii o wieloletnich i rocznych planach realizacji celów Fundacji,
5.      zatwierdzanie regulaminu prac Zarządu,
6.      ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu,
7.      przyznawanie na wniosek Zarządu nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację i dla samej Fundacji,
8.      wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd Fundacji majątkiem przekraczającym wartość 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych)
9.      inne sprawy przekazane postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Rady.


Zarząd
§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, jednego Wiceprezesa oraz Pełnomocnika Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Fundator na pierwszego Prezesa wyznacza Annę Świtoń-Nowak[PESEL:72072401025]. Fundator wyznacza również jednego wiceprezesa w osobie: pana Sławomira Filipa Giminskiego [PESEL:73031705659]
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.


§ 20


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a.         kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b.         realizacja celów statutowych,
c.         sporządzanie planów pracy i budżetu,
d.         sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e.         reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f.         zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g.         wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.


§ 21


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 50% składu Zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


§ 22


1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem finansowych i majątkowych może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach finansowych i majątkowych wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.§ 23


Osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji mogą być wyróżnione honorowym tytułem „Przyjaciel Fundacji”.
Tytuł Przyjaciela Fundacji nadaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.§ 24


Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celu działania Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą z Fundatora.§ 25


Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku na działalność zbieżną z celami Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji pozytywnie zaopiniowany przez Fundatora.


Toruń, 14 stycznia 2015

Fundator
Krystyna Świtoń

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego