DOBRY DOM - Fundacja "Łączymy Pokolenia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCIProjekt pn. "Dobry dom - profesjonalna opieka i wsparcie" realizowany jest przez Fundację na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA"
w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest podtrzymanie sprawności życiowej i społecznej 26 niesamodzielnych mieszkanek i mieszkańców z gminy Lubicz i Łysomice poprzez aktywizację i opiekę w Domu Dziennego Pobytu oraz aktywizacja społeczna i zawodowa 10 opiekunów faktycznych do 31.12.2019 r.

W ramach Projektu zostanie utworzonych 10 miejsc w Domu Dziennego Pobytu oraz 3 miejsca usług opiekuńczych w środowisku domowym.

Wśród uczestników będą osoby otępienne, mieszkańcy gmin powiatu toruńskiego. Aby przełamać bariery dostępu do wsparcia, związane z odległością, bądź niepełnosprawnością, osobom niesamodzielnym zostanie zaproponowana usługa dowozu do Domu Dziennego Pobytu. Ponadto w ramach projektu wsparciem zostanie objętych 10 opiekunów faktycznych,

tak by zapewnić lepszą opiekę i integrację osób niesamodzielnych ze społecznością lokalną również po zakończeniu udziału w Projekcie.

W ramach Projektu zapewnione zostaną następujące usługi, których celem będzie podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności:

- integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości,

- aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień,

- tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich itp.

Organizacja pobytu uwzględniać będzie indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione zostaną zróżnicowane formy wsparcia grupowego

i indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników będą dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, tak by zapewnić uczestnikom komfort i możliwość kontroli nad własną osobą.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach i Lubiczu lub w biurze projektu osobiście, pocztą lub po zgłoszeniu np. telefonicznym pracownik projektu może odebrać je osobiście od kandydata do udziału w projekcie lub jego opiekuna w miejscu zamieszkania.

Miejsce Realizacji Projektu: Dzienny Dom Pobytu w Toruniu, ul. Mickiewicza 117.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego